Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd “Voorwaarden) vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en Service verleend via mobiel internet (hierna de “MID service” genoemd), maar ook op de Service verleend via het internet, deze website of een wapsite (“de Sites”) en/of via andere wijzen van levering van mobiele content van Aanbieder of met aan haar gelieerde bedrijven (hierna de “Aanbieder”, “wij”, “ons”, “onze” genoemd), tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. Beide gebruikswijzen van de MID service en van het internet (met inbegrip van het gebruik van de Sites) worden gezamenlijk de “Service” of “Services” genoemd. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen. In het geval van ge- of verbruik van bepaalde content en Services, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden ook eventuele op die content en Services van toepassing zijnde en vooraf bekend gemaakte algemene spelvoorwaarden, geschillenregelingen, richtlijnen of overige bepalingen van toepassing zijn (hierna de “Aanvullende Voorwaarden” genoemd). De Aanvullende Voorwaarden worden als zijnde hier ingelast beschouwd en vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren. Deze Algemene Voorwaarden incorporeren en bevatten het privacybeleid van de Aanbieder. In het gratis welkomstbericht van de Aanbieder vindt u de URL (Uniform Resource Locator) van de Sites waarop de Algemene Voorwaarden zijn te vinden. U en/of de betalingsgemachtigde gaat ermee akkoord dat voldoende mogelijkheid is geboden om de Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren alvorens gebruik te maken van de Service. ACCEPTATIE VAN DE MID CONTENT EN SERVICES EN GEBRUIK VAN DE SITES BETEKENT ACCEPTATIE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN HET PRIVACYBELEID. Indien u daarmee niet akkoord gaat, moet u geen gebruik maken van de content en de Services.

 1. OMSCHRIJVING VAN DE AANBIEDER VAN DE SERVICE

Door middel van de Services verleent de Aanbieder zijn gebruikers toegang tot een netwerk van online en mobiele telefoon applicaties, met inbegrip van spelletjes, ringtones, wallpapers, fun sounds, real tones en video’s. Toegang tot de content en Services van onafhankelijke derde partijen kan ook tot de Service behoren. De Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn ook van toepassing op een uitbreiding of verbetering van de huidige Services. De Aanbieder kan de Service (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder niet aansprakelijk is jegens een derde partij of jegens u als gebruiker, indien de Service wordt gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

 1. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJDSBEPERKING; UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om gebruik te kunnen maken van de Service moet u (1) ten minste de leeftijd hebben bereikt die is genoemd en/of toestemming hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om u namens hem of haar aan te melden voor en gebruik te maken van de Service en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en uzelf instemmen met de gebondenheid aan deze Algemene Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Service en/of als gebruiker van de Service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd. De Service wordt verleend “zoals deze is” en “zoals deze beschikbaar is” op het moment van het ge- of verbruik. De Aanbieder accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien persoonlijke instellingen, informatie of berichten niet (tijdig) worden bewaard, worden verwijderd of onjuist worden afgeleverd. Om gebruik te kunnen maken van de MID service moet u beschikken over de benodigde mobiele communicatiemiddelen. Bepaalde mobiele telefoon applicaties zijn alleen beschikbaar voor een select aantal mobiele telefoons. Dit is een aangelegenheid van de fabrikanten van mobiele telefoons en ligt dus buiten de risicosfeer van de Aanbieder. Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om – alvorens u zich aanmeldt voor de Service – de geschiktheid van uw mobiele telefoon te controleren, zoals vermeld in het Overzicht van geschikte telefoons, te vinden op de Sites. Bovendien, U MOET BESCHIKKEN OVER EEN ABONNEMENT VOOR MOBIELE COMMUNICATIE BIJ EEN DEELNEMENDE MOBIELE NETWERK AANBIEDER, OF OP EEN ANDERE WIJZE TOEGANG HEBBEN TOT EEN NETWERK VOOR MOBIELE COMMUNICATIE, VIA WELKE DE AANBIEDER DE SERVICE BESCHIKBAAR STELT EN U MOET EVENEENS TOEGANG HEBBEN TOT DE DIENSTEN EN BESCHIKKEN OVER DE JUISTE INSTELLINGEN VAN UW MOBIELE NETWERK AANBIEDER DIE NODIG ZIJN OM DE CONTENT TE DOWNLOADEN. HET IS MOGELIJK DAT U IN VERBAND MET DIE TOEGANG EEN AANVULLENDE VERGOEDING DIENT TE BETALEN VOOR DEZE DIENSTEN EN INSTELLINGEN. DAARNAAST MOET U BESCHIKKEN OVER EEN WERKENDE INTERNETVERBINDING DIE GEÏNSTALLEERD IS OP UW MOBIELE TELEFOON (WAP, GPRS). OP DE WEBSITE VAN UW MOBIELE NETWERK AANBIEDER KUNT U INSTRUCTIES VINDEN. U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat u beschikt over de apparatuur die nodig is om de verbinding tot stand te brengen, inclusief een mobiele telefoon of pc of andere middelen die eventueel nodig zijn. U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat uw apparatuur en/of software de Service van de Aanbieder niet stoort of hindert. Apparatuur of Software die hinder veroorzaakt, wordt onmiddellijk afgesloten van de Service en de Aanbieder heeft het recht om de Service met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten. Indien voor een upgrade of voor de Service een wijziging van uw apparatuur of software is vereist, dan moet u die wijziging op eigen kosten uitvoeren. De toegang tot de Service kan worden verstrekt door het aan u leveren van te downloaden content, van de categorie waarvoor u zich heeft aangemeld (bijv. door het leveren van een wallpaper) of door u in staat te stellen om de content te downloaden (bijv. door het leveren van een WAP-push link of een PIN voor het downloaden van de content op daartoe aangewezen Sites, of door het bieden van toegang tot de content (bijv. door het mogelijk maken van MSISDN (mobile station integrated services digital network number) voor de content). De vergoeding is verschuldigd ongeacht of u wel of niet daadwerkelijk content downloadt; de tegenprestatie voor de vergoeding is uitsluitend de levering van het recht om mobiele applicaties te downloaden, te ontvangen en/of daartoe toegang te hebben.

 1. VERGOEDINGEN VOOR DE SERVICE

U heeft gratis toegang tot onze Sites. Voor de MID service dient u te zijn geregistreerd als rekeninghouder en voor het gebruik van de MID service betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de Aanbieder, via uw eigen telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft of wordt deze vergoeding van uw beltegoed afgeboekt. Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten van uw mobiele netwerk aanbieder zijn van toepassing. In het gratis welkomstbericht van de Aanbieder treft u informatie aan over de vergoedingen, te betalen aan de Aanbieder, en de frequentie van de Service. Alle vergoedingen, met inbegrip van vergoedingen voor bestaande abonnementen, kunnen worden gewijzigd na een kennisgeving van de Aanbieder. De Aanbieder zal u tijdig in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien u de nieuwe vergoedingen niet accepteert (die nimmer met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn), kunt u uw abonnement en/of uw relatie met de Provider met onmiddellijke ingang opzeggen. Op de facturering door een derde partij zijn de betalingsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. U betaalt of vergoedt aan de Aanbieder alle nationale en lokale of overige belastingen (met uitzondering van de belasting gebaseerd op de nettowinst van de Aanbieder) met inbegrip van, maar niet beperkt tot omzetbelasting, gebruiksgerelateerde eigendomsbelasting en kansspelbelasting of eventuele andere heffingen in plaats daarvan, welke belastingen zijn gebaseerd op de kosten verschuldigd voor het gebruik van de Service, ongeacht of die belasting nu of in de toekomst wordt opgelegd door internationale, Europese, nationale of lokale autoriteiten of door een andere instantie of instanties met de bevoegdheid om belasting te heffen.

 1. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE

U gaat ermee akkoord om de Service te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:

U zult geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de Service aan u verstrekte informatie en zult die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van de Aanbieder of de persoon die de informatie aan u heeft verstrekt;

U zult de Service niet gebruiken om u in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto’s of opnames met smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische, obscene of beledigende taal of beelden;

U zult de Service niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of de andere rechten van de Aanbieder of van een persoon te schenden;

U zult geen berichten, foto’s of opnames plaatsen, of de Service gebruiken op een manier, die de rechten van de Aanbieder of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een copyright, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht, of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden;

U zult de Service niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten;

U zult op geen enkele wijze via uw publiekelijk geplaatste informatie contactinformatie plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail adressen, websites of volledige namen;

U zult de Service niet – geheel of gedeeltelijk – reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken;

U zult de Service niet gebruiken voor commerciële doeleinden;

U zult de Service niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mail berichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot massale commerciële reclame of informatieve mededelingen (“Spam”). Bovendien zult u de Service niet gebruiken om (a) e-mail berichten te versturen die buitensporig zijn en/of bedoeld zijn om anderen te treiteren of lastig te vallen, (b) door te gaan met het versturen van e-mail berichten naar de Aanbieder of een ontvanger die heeft aangegeven dat hij/zij die niet wenst te ontvangen, © e-mail te versturen met een bedrieglijke of misleidende headerinformatie, (d) kwaadwillige e-mail te versturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot “mailbombing”, of (e) e-mail berichten te versturen of te ontvangen op een wijze die het gebruiksbeleid van een internet service provider overtreedt;

de Aanbieder behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om uw gebruik van de Service te beëindigen of op te schorten in verband met een mogelijke overtreding van deze verbodsbepalingen.

 1. VERPLICHTING TOT REGISTRATIE VOOR DE SERVICE

Om een veilig gebruik van de Service en betaling van de toepasselijke vergoedingen te waarborgen, garandeert u dat (a) de op het registratieformulier verstrekte persoonlijke informatie (hierna de “Geregistreerde Informatie” genoemd) correct en volledig is. Indien de Aanbieder, naar eigen goeddunken, van mening is dat de Geregistreerde Informatie niet correct of onvolledig is, is de Aanbieder gerechtigd om uw abonnement op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de Service of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen. U bent verantwoordelijk om de geheimhouding te bewaren van passwords en/of andere informatie die aan u is verstrekt door de Aanbieder en u bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die zijn uitgevoerd met behulp van het gebruik van uw password of deze andere informatie. U zegt toe dat u aan het einde van elke sessie uw bezoek aan de Sites zult afsluiten (door uw browser af te sluiten) en dat u contact zult opnemen met de Aanbieder als u merkt of vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van uw password of relatie met de Provider, of dat de veiligheid of bescherming van de Geregistreerde Informatie om een andere reden niet meer is gegarandeerd. De Aanbieder kan u toegang verlenen tot bepaalde Services zonder dat u als gebruiker bent geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de aanmelding via uw mobiele telefoon voor de MID service. In elk van die gevallen is uw identificatie gebaseerd op de wijze van identificatie die wij passend achten, zoals het nummer van uw mobiele telefoon. In elk geval ontvangt u een gratis welkomstbericht van de Aanbieder. Wij verzoeken u dit bericht te controleren en op te slaan op uw mobiele telefoon.

6.PRIVACYBELEID EN BEWERKING VAN GEGEVENS

De Aanbieder hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacybeleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Aanbieder. U erkent dat de Aanbieder in verband met de Service “persoonlijke informatie”, “financiële informatie” of “demografische en gebruiksinformatie” (“de Informatie”) kan verzamelen en bewerken. Wij kunnen de Informatie doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder en/of gateway diensten aanbieder ten behoeve van het innen van de door u verschuldigde vergoedingen en die door de Aanbieder verzamelde Informatie kan worden opgeslagen en bewerkt in het land waar de Aanbieder of zijn vertegenwoordigers beschikken over bepaalde voorzieningen. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met een dergelijke overdracht van Informatie buiten uw land. Door gebruik te maken van de Service van de Aanbieder stemt u in met dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen gebruik te maken van onze Service. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid, en de Algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald, zijn de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing op alle bestaande en nieuwe applicaties, waarmee de huidige Service wordt uitgebreid of verbeterd. Het is daarom raadzaam om deze bladzijden regelmatig te lezen.

 1. VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord, dat u de Aanbieder en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met uw (i) gebruik van de Service, de content, de Software en de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw downloads van de Sites, (ii) schending van deze Algemene Voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. U betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijk gemaakte advocaatskosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Aanbieder in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

 1. GEBRUIK, OPSLAG, MONITORING EN VERWIJDERING VAN INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om alle reclameboodschappen, tekstberichten, publieke aankondigingen en berichten te controleren om ons ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Hoewel wij niet alle berichten van de gebruikers van de Service (kunnen) controleren en ook niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze berichten, behouden wij ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om content met inbegrip van, maar niet beperkt tot profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten te verwijderen of te verplaatsen, waarvan wij naar eigen inzicht menen, dat deze in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of andere toepasselijke richtlijnen, of dat deze anderszins onaanvaardbaar is. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten die u opslaat via de Service, of verstuurt naar de gebruikers van de Service. Alle tekstberichten worden gescreend en content met expliciet pornografisch karakter wordt verwijderd. Gebruikers die zich onbehoorlijk gedragen, zullen van de Sites worden verwijderd. De Aanbieder heeft het recht om abonnementen en/of relaties die al geruime tijd niet meer actief zijn te beëindigen/verbreken. U gaat ermee akkoord, dat de Aanbieder niet aansprakelijk of verantwoordelijk is, indien gegevens die door middel van de Service worden geleverd of verstuurd niet worden bewaard, of abusievelijk worden verwijderd.

 1. OPZEGGING EN BEËINDIGING

De Aanbieder biedt de gebruiker de mogelijkheid om de informatiestroom die via de MID service wordt ontvangen te onderbreken. Wij bieden u informatie op de internet pagina’s die bij de Service behoren en/of via de MID service. U kunt bijvoorbeeld op www.payinfo.mobi de afgenomen service bekijken en/of beëindigingen. Zie voor meer details de Specieke Voorwaarden, de ‘landingpage’ van de Sites. Bovendien kunt u een e-mail versturen naar het adres vermeld op de Sites en/of via de Service. In dit geval zal de opzegging binnen 48 uur na de ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht zijn. De kosten kunnen echter de volgende maand nog op uw mobiele telefoonrekening staan, omdat mobiele netwerk aanbieders met terugwerkende kracht factureren. De Aanbieder kan naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw gebruik van de Service te allen tijde onderbreken of beëindigen en de Geregistreerde Informatie binnen de Service vernietigen en verwijderen. U stemt ermee in, dat de Aanbieder uw relatie met hem met onmiddellijke ingang kan verbreken en alle met deze relatie verband houdende informatie, alsook de daarin vervatte lijsten of bestanden met onmiddellijke ingang kan vernietigen of deactiveren en/of u de verdere toegang tot de Service kan weigeren.

 1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

U bent zich ervan bewust en stemt ermee in, dat de content en Software die wordt gebruikt in verband met de Service, hierna de Software genoemd, vertrouwelijke informatie bevat, die wordt beschermd door rechtsgeldig gevestigde en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en door de geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere wetgeving. Tenzij elders in deze Algemene Voorwaarden anderszins wordt bepaald, zijn de rechten, eigendom en belangen in en van de intellectuele eigendom of andere rechten die verband houden met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met de Service (“intellectuele eigendomsrechten”) in eigendom bij de Aanbieder of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat u geen belangen of aanspraken heeft of zult opeisen met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom aan u zijn overgedragen en dat u geen – expliciete of impliciete – rechten heeft verkregen ten aanzien van de Service, anders dan de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden. Met “intellectuele eigendomsrechten” worden de rechten bedoeld ingevolge de wetgeving op het gebied van octrooi, copyright, handelsgeheimen, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten en de toepassing, vernieuwing, uitbreiding en het herstel daarvan, die nu of op een later tijdstip wereldwijd rechtsgeldig gevestigd en van kracht zijn. U erkent dat alle merken die op de Software en Sites staan eigendom zijn van de Aanbieder, of van de respectieve eigenaren van die merken en beschermd worden door nationale en internationale handelsmerk- , handelsnaam en auteurswetten. Gebruik van de merken die op de Software en Sites staan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder of de eigenaar van het merk is uitdrukkelijk verboden. Voorts bent u zich ervan bewust en stemt u ermee in, dat op de gegevens in reclameboodschapen van adverteerders en/of sponsors of op de informatie die via de Service aan u wordt verstrekt auteursrechten, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten van toepassing zijn. U garandeert, dat u de content of de producten en/of diensten die geheel of gedeeltelijk uit de Service of de Software worden verkregen niet zult wijzigen, huren, verhuren, ter beschikking stellen, leasen, lenen, uitlenen, verkopen, distribueren, creëren of genereren, behalve indien en voor zover de Aanbieder u daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Aanbieder verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en onvervreemdbare licentie voor en toestemming om de Software te installeren en de content te downloaden, de gebruikscode van de Software te gebruiken, de Service te gebruiken op een daartoe bestemd en geschikt mobiel apparaat, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en om de Software en de Sites uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat u de Software, broncodes of content niet kopieert, wijzigt, of verandert of daarvan een afgeleid(e) product of dienst of content reproduceert, aanpast, uitvoert, overdraagt, distribueert, verkoopt, doorverkoopt, creëert, naar de broncode terugbrengt (reverse engineering) of decompileert (reverse assembly), of op een andere manier probeert om de broncode te achterhalen (of derden toestaat dat te doen), of de Software en content te gebruiken of beschikbaar te stellen tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden en op voorwaarde dat u de rechten die verband houden met de content, de Software en de intellectuele eigendomsrechten niet verkoopt, of codeert, of daarvan sublicenties verstrekt, of ze bezwaart met zekerheidsrechten of ze op een andere wijze overdraagt. U garandeert dat u de content, de Software en de intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze zult wijzigen of de gewijzigde versies van de Software en intellectuele eigendomsrechten zult gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Service. U garandeert dat u alleen gebruik zult maken van de interface die is verstrekt door de Aanbieder voor het verkrijgen van toegang tot de Service. De Aanbieder verleent hierbij toestemming om maximaal één kopie te maken van de informatie op de apparatuur die u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Service en om de kopie van de geregistreerde informatie die met betrekking tot die apparatuur is gemaakt voor privé-doeleinden te gebruiken en weer te geven.

 1. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE AANBIEDER, ZIJN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (DE “AANBIEDENDE PARTIJEN”) AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOOR U GEMAAKTE GEBRUIK VAN DE SERVICE, DE CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES. U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT:

DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES WORDEN VERSTREKT OP EEN BASIS VAN “ZOALS DIE IS” EN “ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS”, WAARBIJ GEEN ENKELE GARANTIE WORDT GEBODEN. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN VOOR ZOVER EN IN DE MATE ALS DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID , HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN HET EIGENDOMSRECHT, DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN;

DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAKOMING VAN DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. DE AANBIEDENDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE SERVICE, HET AANBOD VAN DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS;

ADVIEZEN OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK OF VIA ONZE SERVICES, DOOR U VAN ONS VERKREGEN CREËREN GEEN ENKELE GARANTIE, DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN IS VASTGELEGD. U MAG NIET OP DIE INFORMATIE OF ADVIEZEN AFGAAN;

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO DOWNLOADT EN/OF GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES;

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE SERVICE, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.

 1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en de Aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen aanvullende algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u en de Aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods (“het Weens Koopverdrag”) is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is gevestigd in het land waar u woonachtig bent. Indien de Aanbieder bepaalde in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.